logo MPWiK

Aktualności

 

Lokalne media donoszą, że ktoś podający się za pracownika wodociągów okradł mieszkankę Leszna. Bardzo zaniepokoiła nas ta sytuacja, dlatego, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów przekazujemy kilka istotnych informacji, w jakiej sytuacji pracownik MPWiK może do Państwa się zgłosić i w jaki sposób powinien się wylegitymować.

Pracownik MPWiK może wejść na Państwa posesję lub do mieszkania tylko w okolicznościach, które reguluje art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.. 858):

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo,

4) sprawdzenia ilości i  jakości ścieków wprowadzonych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tak stanowi.

Pracownik winien posiadać LEGITYMACJĘ służbową oraz UPOWAŻNIENIE, na podstawie których ma prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego. Prosimy zwracać uwagę na termin ważności legitymacji. Daty wydania i ważności dokumentu  winny widnieć na legitymacji. Natomiast na odwrocie upoważnienia znajduje się informacja powołująca się na przepisy prawa, na podstawie których pracownik ten ma prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego. Wzór pierwszej strony upoważnienia przedstawiamy poniżej.

 

 

a p j .