logo MPWiK

Aktualności

 

Przedstawiamy Państwu kilka istotnych kwestii w zakresie ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci przez Spółkę.

11 stycznia br. na Portalu Samorządowym pojawił się artykuł, którego ogólny wydźwięk dla branży wod-kan brzmi następująco:

 • "zdaniem Najwyższej Izby Kontroli działania podejmowane przez gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe nie gwarantują należytej ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 • związane jest to m.in. z brakiem stref ochronnych wokół ujęć wód i słabym nadzorem gmin nad gospodarką ściekową na ich terenie.
 • ponad 40 proc. kontrolowanych wójtów, czy burmistrzów nie informowało mieszkańców gminy o jakości wody, w sposób wymagany przepisami prawa."

"W kontekście powyższej treści opublikowanej przez Portal Samorządowy, chcielibyśmy wyjaśnić Mieszkańcom i Klientom MPWiK kilka znaczących kwestii w zakresie ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci przez Spółkę" - mówi Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie Rafał Zalesiński i argumentuje wypowiedź następująco:

 • Obecnie pobór wód podziemnych ze wszystkich ujęć będących we władaniu MPWiK Sp. z o.o. odbywa się na podstawie i zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie wód popłucznych z ujęć.
 • Dla ujęć: Przybyszewo – Strzyżewice, Karczma Borowa, Zaborowo, ustanowione zostały strefy ochronne wód składające się z terenu ochrony pośredniej i bezpośredniej. Natomiast dla ujęć: Radomicko, Żakowo, Goniembice, Górka Duchowna ustanowiono tylko teren ochrony bezpośredniej ujęcia. Wynika to z budowy geologicznej terenu, na którym znajdują się ujęcia w gminie Lipno. Wody ujmowane są z utworów trzeciorzędowych, które od powierzchni terenu oddzielone są warstwą utworów nieprzepuszczalnych – głównie utwory gliniaste, co znacznie ogranicza migrację zanieczyszczeń z powierzchni terenu do poziomu warstw wodonośnych.
 • Dla ujęć: Maryszewice, Lipno, Klonówiec, Sulejewo strefy ochrony bezpośredniej obecnie nie obowiązują (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Rzeczpospolitej Polskiej – strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 01.01.2002 r. wygasają z dniem 31.12.2012 r.). Nieustanowienie strefy ochrony bezpośredniej wynika z usytuowania ujęć wód – znajdują się one na terenie ogrodzonym, gdzie dostęp mają wyłącznie operatorzy stacji uzdatniania wody. Budowa geologiczna ww. ujęć nie wymaga ustanowienia strefy ochrony pośredniej (nieprzepuszczalne utwory gliniaste w nadkładzie).
 • Na bieżąco prowadzone są badania wody na każdym etapie procesu, począwszy od ujęcia (studnia głębinowa), do dostarczenia jej konsumentom (punkty poboru u odbiorców). Analizy laboratoryjne wykonywane są zgodnie ze sporządzanym corocznie harmonogramem, który opracowywany jest zgodnie z obowiązującymi normami oraz rozporządzeniami, a także zgodnie z zapisami zawartymi w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód podziemnych.
 • Badania wody uzdatnionej wykonywane są z częstotliwością większą, niż wymagana ustawowo. W przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości wody natychmiastowo podejmowane są środki naprawcze, stosowane do momentu poprawy jakości wody (potwierdzone wykonanymi badaniami laboratoryjnymi). Ponadto odrębnie Państwowy Inspektorat Sanitarny kontroluje jakość wody pobieranej na stacjach uzdatniania wody oraz w punktach u odbiorców.
 • W przypadkach pogorszenia lub możliwości pogorszenia jakości wody, fakt ten jest podawany do informacji odbiorcom w postaci komunikatów.
 • Kwartalnie informacje dotyczące jakości wody wprowadzanej do sieci zamieszczane są przez LABORATORIUM na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa.
 • Realizując obowiązek sprawozdawczości, raz w roku przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament Środowiska, sprawozdania z jakości i ilości ujmowanych wód, co wiąże się z uiszczaniem opłat za korzystanie ze środowiska. Dwa razy w roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekazywane są sprawozdania dotyczące ilości pobranej wody.

"Powyższe fakty w naszym przypadku przeczą więc stanowisku NIK i mam nadzieję również uspokoją opinię publiczną w naszej Aglomeracji Leszczyńskiej" reasumuje Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie Rafał Zalesiński.

 

a p j .