logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Wydane przez MPWiK warunki przyłączenia do kanalizacji deszczowej są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenie projektu budowlanego przyłączy.

 

W celu wydania warunków przyłączenia do sieci należy:

1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej”. Załączyć do wniosku plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz innych obiektów
i sieci uzbrojenia terenu.

2. Wniosek wraz z załączonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A
lub złożyć w siedzibie Spółki (Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).

3. Warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat, dlatego po upływie terminu ich ważności należy zwrócić się do MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
z wnioskiem o aktualizację/ zmianę warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

 

  Zgłoszenie budowy przyłącza wod-kan

 

Podmioty, które posiadają stosowne zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

Lp. Podmiot Miejscowość/siedziba nr telefonu
1. Usługi transportowe Ryszard Pawłowski Leszno 603 923 461
2. Teresa Woźniak Wilkowice 65 354 03 48
3. PHU Anita Matuszewska Wilkowice 695 913 677
4. Marek Trawa Gołanice 695 396 363
5. Firma Usługowa Krzysztof Urbański Wydorowo 697 409 665
6. Firma Usługowa Dominik Żurek Jezierzyce Kościelne 721 131 870

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Kontroli sprawności i wydajności hydrantów p.poż
 • Lokalizacji nieszczelności na sieciach i przyłączach
 • Udrażniania sieci kanalizacyjnej
 • Monitorowania stanu sieci kanalizacyjnej - inspekcja CCTV
 • Kontroli poprawności odprowadzenia wód deszczowych
 • Naprawy przyłącza i instalacji wewnętrznej
 • Zaprojektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Wynajmu sprzętu budowlanego - koparki

 

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki w dni powszednie od godz. 6.00 do 21.00 osobiście - budynek C pokój nr 4:

Warunki podłączenia instalacji ppoż.

Ekspertyza wodomierza

Na pisemny wniosek odbiorcy usług przedsiębiorstwo obowiązane jest spowodować sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego przez jednostkę do tego uprawnioną.

W przypadku stwierdzenia, że właściwości metrologiczne wodomierza są zgodne z odrębnymi przepisami, przedsiębiorstwo obciąża odbiorcę usług kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla dokonania sprawdzenia. W przeciwnym przypadku koszty wszystkich czynności pokrywa przedsiębiorstwo.

Zasady doboru wodomierzy

Wodomierz ogrodowy

Wielu Odbiorców zainteresowanych jest sprawą używania wody na cele podlewania zieleni i możliwością zmniejszenia opłat za odprowadzanie ścieków. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747, art. 27 ust. 7) dopuszcza się rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków z uwzględnieniem ilości bezpowrotnie zużytej wody tj. takiej z której nie powstały ścieki. Warunkiem jest, aby ilość wody zużytej bezpośrednio była ustalona na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i utrzymywanego na koszt odbiorcy wody.

Miejsce i sposób zamontowania wodomierza winien być zgodny z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych przedstawionych poniżej:

 1. Wodomierz winien być dobrany do warunków jego pracy tj. nominalnej i maksymalnej wielkości strumienia objętości wody.
 2. Montaż wodomierza winien być wykonany zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN ISO 4064-2 oraz PN-B-10720) dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych.
 3. Wodomierz w instalacji wodomierzowej należy zabudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 4. Dopuszcza się 2 lokalizacje wodomierza dodatkowego:
  • zestaw wodomierzy umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu poboru wody jest widoczny na całej długości
  • zestaw wodomierzowy umieszczony jest przed punktem poboru wody w odległości nie większej niż 2 m od tego punktu
 5. Przy zabudowie wodomierza należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem zgodnie z wymogami producenta dla danego typu wodomierza.
 6. Przy zabudowie należy stosować zawór odcinający przed wodomierzem.
 7. Wodomierz winien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (dogodny do odczytu), zabezpieczonym przed zamarzaniem, zalaniem wodą i uszkodzeniem.
 8. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną w okresie rozliczania.

Odbiorca po zakończeniu robót jest zobowiązany podać nr fabryczny i datę legalizacji zamontowanego wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody w siedzibie Spółki przy ul. Lipowej 76 A w Lesznie.

Podaj stan wodomierza

W uzasadnionych przypadkach Odbiorca może podać stan wodomierza głównego oraz podliczników uzupełniając formularz zgodnie z danymi na fakturze i przesyłając go do Biura Obsługi Klienta.

1. Złożenie przez Inwestora wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2. Pisemne zgłoszenie w Dziale Eksploatacji MPWiK (budynek C) zamiaru przystąpienia do budowy przyłączy przez Inwestora.
3. Realizacja wpięć do sieci przez MPWiK i budowa przyłączy wod-kan przez Wykonawcę Inwestora lub MPWiK.
4. Zgłoszenie, przez Inwestora lub Wykonawcę, przyłącza do odbioru w Dziale Eksploatacji MPWiK (budynek C) i dokonanie odbioru technicznego oraz wydanie protokołu odbioru przyłączy wod-kan przez MPWiK.
5. Złożenie wniosku w Dziale Obsługi Klienta MPWiK (budynek A) o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.
6. Podpisanie przez Inwestora umowy i montaż wodomierza przez MPWiK.

Szybka i profesjonalna usługa wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na miejscu!

 

Decydując się na współpracę z nami:

 • Oszczędzasz czas! Jedna firma wykonuje prace budowlane, dokonuje zgłoszeń i odbiorów technicznych. Możesz zyskać nawet dwa tygodnie i przyspieszyć realizację inwestycji.
 • Otrzymujesz 3 letnią rękojmię na wykonane przyłącza. Od przewodu magistralnego aż do wodomierza.
 • Płatność za wykonane przyłącza możemy rozłożyć na dogodne dla Ciebie raty!
 • Powierzasz wykonanie zadania specjalistom obecnym na rynku usług wodociągowych i kanalizacyjnych od ponad 40 lat.

 

Realizujemy zadania w zakresie:

 • budowy sieci wodociągowej,
 • budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,
 • budowy przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej,
 • realizacji drobnych budów hydrotechnicznych.

W przypadku budowy przyłączy wod-kan dopuszczamy możliwość rozłożenia płatności na nieoprocentowane raty (odrębna umowa o rozłożenia płatności na raty).

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki w dni powszednie od godz. 6.00 do 21.00 osobiście - budynek C pokój nr 4:

 

W celu wydania warunków przyłączenia do sieci należy:

1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”. Załączyć do wniosku plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

2. Wniosek wraz z załączonym planem zabudowy lub szkicem sytuacyjnym wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A lub złożyć w siedzibie Spółki (Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).

3. Warunki techniczne są ważne przez okres dwóch lat, dlatego po upływie terminu ich ważności należy zwrócić się do MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
z wnioskiem o aktualizację / zmianę warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji projektowych

 

1. Uzgodnienie projektu budowlanego:

 • przyłączy wod-kan

Uwaga! 
W związku z nowelizacją  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci, zniesiono konieczność sporządzania dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wod-kan. Decyzja o wykonaniu dokumentacji projektowej i chęci uzgodnienia jej w MPWiK należy do Inwestora. W związku z powyższym uzgodnienie projektu budowlanego przyłączy wod-kan jest nieobowiązkowe! 

 

2. Uzgodnienie projektu budowlanego:

 • przyłączy kanalizacji deszczowej

3. Uzgodnienie projektu budowlanego:

 • sieci wodociągowej,
 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • sieci kanalizacji ogólnospławnej,

W celu uzgodnienia projektu budowlanego należy:

1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK (budynek B pokój  nr 6) „wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego …”.

2. Do wniosku załączyć:

 • 2 egzemplarze projektu- w przypadku uzgodnienia przyłączy wod-kan,
 • 5 egzemplarzy projektu- w przypadku uzgodnienia sieci wod-kan.

3. Wniosek wraz projektem budowlanym wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A lub złożyć w siedzibie Spółki ( Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój  nr 6

 

Zasady doboru wodomierzy warunki montażu podlicznika ogrodowego, ekspertyzy, Warunki podłączenia instalacji ppoż.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Kontroli sprawności i wydajności hydrantów p.poż
 • Lokalizacji nieszczelności na sieciach i przyłączach
 • Udrażniania sieci kanalizacyjnej
 • Monitorowania stanu sieci kanalizacyjnej – inspekcja CCTV
 • Kontroli poprawności odprowadzenia wód deszczowych
 • Naprawy przyłącza i instalacji wewnętrznej
 • Zaprojektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Wynajmu sprzętu budowlanego - koparki

 

Kontakt

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki w dni powszednie od godz. 6.00 do 21.00 osobiście - budynek C pokój nr 4:

a p j .