logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

 Wydawanie warunków  projektowych na budowę sieci:

 • wodociągowej,
 • kanalizacji ogólnospławnej,
 • kanalizacji sanitarnej,
 • kanalizacji deszczowej.

Wydane przez MPWiK warunki projektowe na budowę sieci wod-kan są wytycznymi niezbędnymi do sporządzenia projektu budowlanego sieci.

W celu wydania warunków projektowych na budowę sieci należy:

1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie MPWiK „Wniosek o wydanie warunków projektowych na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”. Załączyć do wniosku szkic sytuacyjny określający planowane usytuowanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w stosunku do innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

2. Wniosek wraz z załączonym szkicem sytuacyjnym wysłać pocztą na adres MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, ul. Lipowa 76A lub złożyć w siedzibie Spółki (Sekretariat - budynek A lub pokój nr 6 - budynek B).

3. Warunki projektowe są ważne przez okres dwóch lat, dlatego po upływie terminu ich ważności należy zwrócić się do MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie
z prośbą o ich przedłużenie lub wydanie nowych warunków projektowych na budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki - budynek B pokój nr 6:

 

 

Zasady doboru wodomierzy warunki montażu podlicznika ogrodowego, ekspertyzy, Warunki podłączenia instalacji ppoż.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Kontroli sprawności i wydajności hydrantów p.poż
 • Lokalizacji nieszczelności na sieciach i przyłączach
 • Udrażniania sieci kanalizacyjnej
 • Monitorowania stanu sieci kanalizacyjnej – inspekcja CCTV
 • Kontroli poprawności odprowadzenia wód deszczowych
 • Naprawy przyłącza i instalacji wewnętrznej
 • Zaprojektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
 • Wynajmu sprzętu budowlanego - koparki

 

Kontakt

Informacje dodatkowe można uzyskać w siedzibie spółki w dni powszednie od godz. 6.00 do 21.00 osobiście - budynek C pokój nr 4:

a p j .