logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Szanowni Państwo, przesyłamy również do Państwa wiadomości komunikat dla Mieszkańców i Klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie oraz podmiotów współpracujących ze Spółką, w zakresie działań służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu, a także zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, z ogromną prośbą o rozpowszechnienie wśród naszej lokalnej społeczności.

 

Podpisany przez Zarząd skan komunikatu (dwie strony) w wersji graficznej znajduje się poniżej.

Komentarz Zarządu MPWiK w Lesznie:

 

- W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19 na terenie Polski i Europy, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa, zapewniania ciągłości pracy i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zapewniania odpowiedniej ochrony Pracownikom i Klientom.

W imieniu Zarządu MPWiK w uzgodnieniu z Kierownictwem Spółki oraz Służbą BHP informuję więc o podjęciu działań prewencyjnych obowiązujących od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z możliwością wydłużenia tego terminu. Proszę Mieszkańców i Klientów oraz podmioty współpracujące ze Spółką o uważne zapoznanie się z załączonym komunikatem.

 

Dlaczego MPWiK Leszno zdecydował się tak radykalnie ograniczyć bezpośrednią obsługę Klientów w najbliższym czasie, tj.
od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. z możliwością wydłużenia tego terminu?

- Jesteśmy bowiem pracodawcą, który zarządza infrastrukturą krytyczną w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, do której zaliczana jest m.in. infrastruktura obejmująca system zaopatrzenia w wodę. To więc nasz obowiązek, aby zapewnić bezpieczeństwo Pracownikom i chronić ich, ponieważ po pierwsze ich zdrowie jest najważniejsze, a po drugie ich codzienna praca wykonywana jest po to, aby dostawy wody dla Mieszkańców, jak i odbiór ścieków, były prowadzone w sposób ciągły i niezawodny!

 

Zarząd MPWiK podejmując taką decyzję wziął jednocześnie pod uwagę fakt uwzględniający już obecnie - bądź w najbliższych dniach - czasowy brak dostępności w firmie pełnej obsady Pracowników korzystających między innymi z praw przysługujących z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw z dnia 7 marca 2020r., poz. 374).

 

Jednocześnie informujemy, iż obecnie wszystkie prace związane z eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przebiegają prawidłowo. Nie odnotowano żadnych awarii sieci wod-kan mogących wpłynąć na zapewnienie dostaw wody, czy odprowadzania ścieków. Zasoby ludzkie przydzielone do zadań związanych z eksploatacją i usuwaniem awarii sieci wod-kan są na dzień dzisiejszy na poziomie prawidłowym, aby dostawy wody i odprowadzanie ścieków odbywało się w sposób nieprzerwany. Również na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie nie odnotowano żadnej awarii mającej wpływ na proces technologiczny, który przebiega bez zakłóceń. Obsługa Oczyszczalni w pełni realizuje zadania jej przydzielone, a odbiór ścieków oraz utrzymanie reżimu technologicznego są niezagrożone.

 

Prosimy o zrozumienie podjętych przez Zarząd działań w zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie Spółki i jej obiektach oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla Pracowników jak i Klientów Spółki.

Dziękuję za uwagę.

 

Z poważaniem

Rafał Zalesiński

Prezes Zarządu MPWiK w Lesznie

 

komunikat str.1

komunikat str2

a p j .