logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Drodzy Państwo!

W nawiązaniu do konferencji prasowej dotyczącej ‪‎nowego ‎wniosku ‪‎taryfowego ‎MPWiK w Lesznie, chciałbym również Wam Drodzy Mieszkańcy Leszna oraz Aglomeracji Leszczyńskiej przybliżyć kilka istotnych informacji i argumentów, które mają wpływ na taką a nie inną decyzję Zarządu o zmianie opłat, które planowane są od 1 maja tego roku.

1. Bardzo duże potrzeby dotyczące finansowania inwestycji Spółki w zakresie budowy nowych sieci – plany Miasta Leszna i Aglomeracji Leszczyńskiej

- przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta (2017-2019)

- budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie (2017-2018)

- rozbudowa ulicy Osieckiej w granicach Miasta (2017-2018)

- uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej IDEA – etap III - ul. Usługowa, Budowlanych, Architektów (2017-2018)

- budowa nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską (2017-2018)

- przebudowa ulicy Strzeleckiej (2017)

- Gmina Święciechowa (Krzycko Małe w roku 2016-2017) oraz Gmina Lipno (inwestycja na SUW'ach).

 

2. Wpływ na wynik finansowy Spółki w roku 2016 z inwestycji roku 2015

Amortyzacja - wzrost kosztów łącznie o ponad 533 tys. zł, w tym:

- przebudowa sieci wod-kan w ul. Mickiewicza, Niepodległości, Chrobrego, Sienkiewicza w Lesznie) – wzrost o 294,5 tys. zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap – wzrost o 32,9 tys. zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Stare – wzrost o 64,7 tys. zł

- przekazanie w 2015r przez Lipno aportem infrastruktury wodociągowej (wzrost o 126 tys. zł)

 

Podatek od nieruchomości (przyjęcie nowych środków trwałych) - wzrost kosztów łącznie o ponad 324 tys. zł, w tym:

- przebudowa sieci wod-kan w ul. Mickiewicza, Niepodległości, Chrobrego, Sienkiewicza w Lesznie) – wzrost o 130,9 tys. zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lipnie etap – wzrost o 14,6 tys. zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Długie Stare – wzrost o 28,7 tys. zł

 

3. Ok. 40% udział w finansowaniu Spółki to zewnętrzne źródła finansowania (WFOŚiGW, NFOŚiGW, banki) - Spółka jako pożyczkobiorca nie może planować straty! Co ważne, w tym roku zamierzamy spłacić także ponad 2,3 mln zł pożyczek i kredytów (20% więcej niż w roku ubiegłym).

 

4. Decyzją Zarządu wydatki zamrożone na rok 2016 na łączną kwotę ok. 210 tys. zł, co jednak w przypadku awarii czy pilnych napraw, może spowodować, że Spółka będzie musiała przeznaczyć na to środki finansowe.

- węże do czyszczenia kanalizacji i recyklingu

- remonty dachów budynków administracyjnych i socjalnych

- remont układu sterowania przepompowni głównej na oczyszczalni

- remont budynku socjalnego na oczyszczalni

- remont pompy osadu

- remont rurociągu na SUW Karczma Borowa

 

5. Awarie na sieci w roku 2015

Sieć wodociągowa - koszt usunięcia awarii wodociągowych na sieci i przyłączach w mieście Lesznie wyniósł: 318,6 tys. zł.

koszt usunięcia awarii wodociągowych w Gm. Lipno wyniósł: 41,1 tys. zł.

Sieć kanalizacyjna - koszt usunięcia awarii kanalizacyjnych w mieście Lesznie wyniósł: 49,5 tys. zł.

Przyczyny: pęknięcia, uszkodzona armatura, ubytki materiału,

zarwanie konstrukcji, uszkodzony wpust

 

6. Osady ściekowe i prawo

Zmiany przepisów prawa o odpadach powodują ciągłą niepewność, co do właściwego sposobu postępowania z osadami. W ostatnim czasie doszło przykładowo do unieważnienia z mocy prawa części zezwoleń na odzysk odpadów. Od lat zapowiadane są także możliwe dalsze zakazy związane z rolniczym wykorzystaniem osadów.

 

Trzeba pamiętać, że osady pochodzące z oczyszczalni ścieków są rodzajem odpadu, a prawo Unii Europejskiej jest coraz bardziej wymagające w zakresie dozwolonych metod ich unieszkodliwiania. W tej sytuacji potrzebne są inwestycje na oczyszczalni ścieków w Henrykowie, które dostosują obiekt nie tylko do obecnych realiów prawnych i rynkowych (bo to już powinno zostać wcześniej zrobione), ale także przyszłych wymagań wspólnotowych.

 

Tłumaczenie się brakiem środków na modernizacje obiektu nie będzie bowiem stanowiło wystarczającego usprawiedliwienia naruszenia prawa.

 

Ponadto może okazać się, że nie mając właściwej i nowoczesnej instalacji MPWiK będzie korzystać z urządzeń innych spółek wodociągowych, które w tym zakresie były bardziej zapobiegliwe i na czas dostosowały się do regulacji prawnych. To zaś wprost może prowadzić do wielomilionowych strat związanych z koniecznością zapłaty za usługi wykonywane przez konkurentów z tej samej branży.

 

7. Spółka w latach 2010-2014 podniosła cenę za ścieki o 20,3% - niestety nie zrobiono nic w zakresie gospodarki osadowej i inwestycji na oczyszczalni ścieków a potrzeby są ogromne. Urządzenia, aparatura i systemy pochodzą z przełomu wieku - liczne awarie (ok. 70 - 100 tys. zł. rocznie kosztów). Brak optymalnej efektywności energetycznej i procesowej, brak docelowego kierunku zagospodarowania osadów ściekowych, brak realizacji III i IV etapu rozbudowy oczyszczalni, tj. przeróbki osadów, odzysk energii cieplnej i elektrycznej, oczyszczalnia zużywa ponad 50 % energii kupowanej przez MPWiK.

 

Nasz cel to poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni – produkcja energii elektrycznej i cieplnej na własne potrzeby (zaawansowana fermentacja osadu w zamkniętych komorach fermentacyjnych ZKF, produkcja biogazu, kogeneracja), automatyzacja i informatyzacja (pełny monitoring procesów i bezpieczeństwo pracy instalacji), poprawa jakości i efektywności procesów oczyszczania ścieków, wypracowanie strategii zagospodarowania osadów ściekowych (pozbycie się osadów, w sposób efektywny ekonomicznie i technologicznie, przyjazny dla środowiska, dywersyfikacja ryzyka – uniezależnienie się od jednego kontrahenta)

poprawa jakości osadów – i wynikające stąd szersze możliwości ich zagospodarowania (np. w procesach produkcyjnych w betoniarniach).

 

Obecnie nasz Zespół jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy w zakresie wykonania Wielowariantowej koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Na wykonanie koncepcji Wykonawca będzie miał 150 dni kalendarzowych. Przedstawimy więc Wam nasz pomysł na modernizację oczyszczalni późnym latem jeszcze tego roku!

---------------------------------------------------

Chciałbym również zaznaczyć, że w Spółce podejmowanych jest wiele działań, zarówno z mojej inicjatywy jak i takich, w których jestem osobiście zaangażowany, w zakresie optymalizacji kosztów i funkcjonowania organizacji, jak np.:

- Zmiana współpracy z partnerami zewnętrznymi (obsługa prawna, windykacja, zewnętrzni konsultanci)

- Nowe przetargi, zmiana usług:

- nowy przetarg na armaturę przemysłową (realizacja w roku 2016-2017),

- nowy przetarg na obsługę pocztową (realizacja w roku 2016-2018),

- negocjacja w zakresie obsługi bankowej (zmiana stawek i opłat od 09.2015),

- rezygnacja z darmowych wpłat na poczcie,

- dywersyfikacja i nowy przetarg w zakresie obsługi ubezpieczeniowej Spółki-majątkowe, OC, komunikacyjne i na życie (realizacja w roku 2016-2017).

- nowy przetarg na dostawę prasy,

- nowy przetarg na usługi telekomunikacyjne.

Powyższe zmiany pozwolą na oszczędności w Spółce na kwotę ok. 320 tys. zł rocznie!

 

Dlaczego więc nowy wniosek taryfowy?

---------------------------------------------------

Na uzasadniony wniosek Przedsiębiorstwa, Rada Miasta lub Gminy przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż na jeden rok! Spółka musiała więc złożyć nowy wniosek.

 

Zmieniliśmy konstrukcję taryf – dlaczego?

- Uproszczenie systemu opłat abonamentowych, zmniejszenie liczebności grup taryfowych na wodzie z 11 do 4 oraz na ściekach z 7 na 5 grup.

- Większa czytelność taryf dla Klienta. Taryfy powinny być skonstruowane tak, aby Klient z łatwością mógł sprawdzić do której grupy należy.

- To nie zmiana konstrukcji grup taryfowych (ale wartość kosztów) wpływa bezpośrednio na wysokość opłat w danej grupie, nie jest to działanie pozorowane, aby ukryć podwyżkę.

- Wysokość opłat abonamentowych zależy od wartości kosztów taryfowych ogółem i następnie ich rozdziału pomiędzy opłaty abonamentowe i cenę 1m³.

- Zmiana wynika także z dostosowania konstrukcji opłat abonamentowych do aktualnych interpretacji przepisów prawnych. Kancelaria obsługująca Spółkę zwracała uwagę, iż konieczne jest ujęcie wszystkich trzech składowych opłat (koszty odczytu, rozliczenia, gotowości) w każdej z opłat (o ile taki koszt występuje), podczas gdy poprzednio np. w opłacie dot. ścieków ujmowane były w dwóch pierwszych grupach wyłącznie koszty gotowości, a koszty odczytu i rozliczenia w całości ujmowane były w opłacie dot. wody.

- Wnioskowane taryfy ustalono w oparciu o wielkość niezbędnych przychodów, jakie Spółka powinna uzyskać w celu prawidłowego prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

- Taryfowe ceny i stawki opłat zostały tak skonstruowane, aby zapewnić uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności Przedsiębiorstwa. Jednocześnie stawki te gwarantują realizację planowanych zadań inwestycyjnych określonych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

 

Nowy wniosek taryfowy - główne zmiany

---------------------------------------------------

Cena m3 za dostarczanie wody bez zmian.

Cena m3 za odbiór ścieków - wzrost o 5,2% tj. 0,26 zł netto (0,28 zł brutto).

Różnice na opłatach abonamentowych.

W przypadku podliczników ogrodowych, woda przeznaczana na podlewanie ogrodów nie będzie objęta podwyżką za odbiór ścieków, ponieważ za te zużyte m3 wody nie płaci się dodatkowo za m3 ścieków.

 

Leszno na tle innych wybranych miast w Polsce

--------------------------------------------------

Wielkopolska (58. miejsce Leszna na 72. Przedsiębiorstwa pod względem ceny brutto za m3 (woda + ścieki)

http://cena-wody.pl/index.php?p=1&po=2&da=gd&Klo=1&Kol=4&lu=&iw=30

 

Miasta powyżej 50 tys. mieszkańców (73. miejsce Leszna na 90. Przedsiębiorstw pod względem ceny brutto za m3 (woda + ścieki)

http://cena-wody.pl/index.php?p=1&iw=l&lu=50000&Kol=%204&Klo=4&po=2&da=gd

 

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji! Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy.

 

Liczę na Państwa zrozumienie.

Dziękuję za uwagę.

Rafał Zalesiński

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

a p j .