logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem , prowadzone na zasadach określonych w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na wykonanie zadania pn.:         

                        „Odtworzenie nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odtworzeniu nawierzchni utwardzonych (z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych, realizowanych na obszarze działalności Zamawiającego, tj. miasta Leszna oraz gm. Lipno i gm. Święciechowa.

  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.
  • Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia  31.01.2019r. do godziny 10:00
  • Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2020r.
  • Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
  • Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
  • Powyższe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

                                 Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji – Maciej Apolinarski

                                                            tel. 065 – 529-83-59, fax 065 – 529-83-71.

a p j .