logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem , prowadzone na zasadach określonych w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na wykonanie zadania pn.: 

       

                                   „Prace projektowo-dokumentacyjne dotyczące wykonania zastępczego otworu

                                       studziennego nr 1a oraz likwidacji otworu nr 1 na ujęciu wody w Żakowie

      Przedmiotem umowy są prace projektowo-dokumentacyjne związane z procedurą likwidacji oraz wykonaniem nowego otworu studziennego.

  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.
  •  Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia  11.02.2019r. do godziny 10:00
  • Czas realizacji poszczególnych opracowań od dnia podpisania umowy wynosi:

         poz. I. 2. a-c OPZ do dnia 31.12.2019 r.

         poz. I. 2. d-j  OPZ do dnia 31.12.2020 r.

  • Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
  • Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
  • Powyższe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

                                       Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Produkcji – Joanna Furmańczak

                                                                    tel. 065 – 529-83-43, fax 065 – 529-83-71.

a p j .