logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem , prowadzone na zasadach określonych w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na wykonanie zadania pn.:         

„Remont pompy z przepompowni głównej na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie”

Przedmiotem umowy jest remont pompy Flygt CP 3300.181 MT pracującej na stanowisku P5  pompowni głównej Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, oznaczonej numerem seryjnym 9480016636 (obecnie zdemontowana).

  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.
  •  Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia  15.05.2019r. do godziny 10:00
  • Czas realizacji zamówienia wynosi: 45 dni od  dnia podpisania umowy.
  • Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
  • Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
  • Powyższe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

                                          Bliższe informacje można uzyskać w Oczyszczalni Ścieków– Paweł Wrzesiński

                                                                        tel. 065 – 529-83-83, fax 065 – 529-83-71.

a p j .