logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem , prowadzone na zasadach określonych w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na wykonanie zadania pn.:        

„Zakup zestawów do dezynfekcji wody na ujęcia Gminy Lipno”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa systemów dezynfekcji wody pitnej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Lipno.

  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.
  •  Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia  07.06.2019r. do godziny 10:00.
  • Termin realizacji zamówienia:  28  dni od dnia podpisania umowy.
  • Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
  • Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
  • Do powyższego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

                              Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Produkcji – Marta Szałata  

                                                      tel. 065 – 529-83-33, fax 065 – 529-83-71.

a p j .