logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem , prowadzone na zasadach określonych w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na wykonanie zadania pn.: 

                                       „Zakup odbiornika GPS”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego zestawu pomiarowego do wykonania geodezyjnych pomiarów GPS . Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników z technik wykonywania pomiarów GPS/GNSS oraz obsługi zakupionego zestawu, opracowywania wyników, a także integracja zestawu pomiarowego z systemem GIS funkcjonującym w MPWiK Sp. z o. o. w Lesznie.

  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.
  •  Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia  10.06.2019r. do godziny 10:00.
  • Termin realizacji zamówienia wynosi:  21 dni od dnia podpisania umowy.
  • Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
  • Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.
  • Powyższe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

                           Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Eksploatacji – Monika  Skrzypczak

                                                     tel. 065 – 529-83-24, fax 065 – 529-83-71.

a p j .