logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

 Dokumentacja niezbędna do podpisania umowy z odbiorcami usług (indywidualnymi):

  1. pisemny wniosek o podpisanie umów

    - dla nowego przyłącza
    - dla istniejącego przyłącza

  2. dowód osobisty (numer i seria dowodu osobistego, numer PESEL, adres zameldowania), adres korespondencji, telefon kontaktowy
  3. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, do której mają być świadczone usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, tj. akt notarialny lub wypis z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy lub inny dokument, z którego tytuł prawny będzie wynikać
  4. protokół odbioru wraz z mapką powykonawczą (dla nowego przyłącza)

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – pisemne oświadczenie odbiorcy o korzystaniu z takiej nieruchomości, dokument potwierdzający zameldowanie.

a p j .