logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami wpisanymi do Ewidencji Działalności Gospodarczej:

 1. pisemny wniosek o podpisanie umowy:
  - dla nowego przyłącza
  - dla istniejącego przyłącza
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, do której mają być świadczone usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, tj. akt notarialny lub wypis z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy lub inny dokument, z którego tytuł prawny będzie wynikać.
 3. zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 4. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 5. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 6. protokół odbioru wraz z mapką powykonawczą (dla nowego przyłącza)

Przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne, zobowiązane do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 1. pisemny wniosek o podpisanie umowy:
  - dla nowego przyłącza
  - dla istniejącego przyłącza
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, do której mają być świadczone usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, tj. akt notarialny lub wypis z Księgi Wieczystej, umowę najmu, dzierżawy lub inny dokument, z którego tytuł prawny będzie wynikać.
 3. aktualny odpis z KRS
 4. zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 5. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
 6. protokół odbioru wraz z mapką powykonawczą (dla nowego przyłącza)

a p j .