logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

  1. Umowa może zostać rozwiązana na zgodny wniosek stron.
  2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę usług warunków umowy, określonych w umowie lub przepisach, na podstawie których umowa została zawarta.
  3. Umowa wygasa z chwilą śmierci Odbiorcy usług.
  4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy uprawnia Przedsiębiorstwo do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

a p j .