logo MPWiK

Interesariusze

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, 64-100 Leszno.

Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub za zgodą osób, których dane są przekazywane, a także za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Zgromadzone zbiory danych osobowych chronione są przez Administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora danych osobowych, którzy są zobowiązani do zachowania uzyskanych informacji w ścisłej tajemnicy.

Rejestr zbiorów danych osobowych jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych oraz jest dostępny u Administratora Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie administratora danych osobowych.

 Fotolia 57019745 Subscription Monthly M

a p j