logo MPWiK

Wielkopolski Klaster Wodny

 

Idea Wielkopolskiego Klastra Wodnego polega na stworzeniu narzędzia rozwoju powiązania kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowo-badawczymi regionu (powiązanie nauki z praktyką), podmiotami otoczenia biznesu i jednostkami samorządów terytorialnych (JST), zmierzającego do wspierania rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wodno-kanalizacyjnej przez m.in. prowadzenie prac badawczo- rozwojowych (B+R).

W tym celu zbudowaliśmy silną Grupę Inicjatywną, która będzie tę ideę promowała i rozwijała.

Obszarami współpracy mogą być: strategia rozwoju gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, zagospodarowanie osadów ściekowych, rozwój Laboratorium, wsparcie dla prowadzonych nowych projektów, edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, dbałości o zasoby wodne, a także budowanie kultury picia wody kranowej. Ponadto współpraca w ramach klastra niesie za sobą korzyści w postaci kształcenia wyspecjalizowanej kadry, zintegrowanego programu praktyk studenckich, a także profilowania kompetencji pracowniczych.

Wspólnymi siłami można uzyskać więcej, jednocześnie oszczędzając czas i energię. Razem można strać się o pozyskanie środków zewnętrznych dla realizacji celów.

 

Wodociągi Leszczyńskie - Idea

a p j .