logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

UWAGA! Zamawiający dokonał zmiany w zał. nr 3 Wzór umowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A, ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem , prowadzone na zasadach określonych w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, na wykonanie zadania pn.:         

                                   „Zakup pomp głębinowych na SUW Radomicko”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp głębinowych na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Radomicku, gmina Lipno.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i  wariantowych.

  • Zamawiający przyzna realizację zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o. o.”, spełnia wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie posiada najniższą cenę.
  • Ofertę należy składać na Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno, wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia  03.04.2020r. do godziny 10:00
  • Czas realizacji zamówienia wynosi: 42 dni od  dnia podpisania umowy.
  • Przyjęto następujące kryterium oceny złożonych ofert – cena 100%.
  • Termin związania ofertą – 60 dni od ostatecznego terminu wyznaczonego na złożenie ofert.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (p.z.p.). Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem sektorowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Produkcji – Marta Szałata

 tel. 065 – 529-83-43, kom. 691 639 941, fax 065 – 529-83-71.

a p j .