logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10.04.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 072-171873 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zamówienia prowadzonego pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Oczyszczalni ścieków dla miasta Leszna położonej w Henrykowie, woj. wielkopolskie"

Termin składania ofert: 13.05.2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 13.05.2020 r. godz. 10:15

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia zostały zamieszczone na platformie zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/335176

UWAGA:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/mpwik_leszno dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę w niniejszym postępowaniu sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i składa za pośrednictwem platformy zakupowej, o której mowa powyżej, w sposób określony w SIWZ i w instrukcji składania oferty dla wykonawców, dostępnej na platformie.

a p j .