logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę (etap II) wraz z wykonywaniem nadzorów autorskich w trakcie realizacji robót”

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

ul. Opolska 11-19 lok. 1

52-010 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ (cena netto 100%), firma spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie §8 ust. 4 „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.” a oferta nie podlega odrzuceniu.

a p j .