logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0019/2019 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi – pochodzącymi z Oczyszczalni Ścieków dla miasta Leszna położonej w Henrykowie, woj. wielkopolskie”

 wybrano ofertę złożoną przez:

                                                                                  Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o.

                                                                                                      ul.  Saperska 23

                                                                                                      64-100 Leszno

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .