logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”  na „Rozbudowę istniejącego budynku stacji odwadniania osadów (w części z wykorzystaniem istniejącej wiaty) oraz budowę przy tym budynku naziemnego silosu na wapno”.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

PB KONTRAKT Sp. z o.o. Sp. k.

Wilkowice ul. Mórkowska 38, 64-115 Święciechowa

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ (cena netto 100%), firma spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie §8 ust. 4 „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.” a oferta nie podlega odrzuceniu.

a p j .