logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

 

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.na „Dostawę instalacji pilotażowej do fermentacji osadu” w ramach Projektu „Wpływ ścieków przemysłowych i kofermentatów na prowadzenie procesu fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Henrykowie”.

 

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

MEGAN S.C. Julian Bielanik, Jarosław Worsowicz

ul. Jaskółcza 16

44-100 Gliwice

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ (cena netto 100%), firma spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie §8 ust. 4 „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.” a oferta nie podlega odrzuceniu.

 

 

 

 

a p j .