logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, działając zgodnie z §22 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie” (dalej: RUZS) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, dostawę i montaż przenośników do prasy ślimakowej wraz z mieszaczem osadu i wapna oraz kompletnego silosu na wapno”.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

PWP INŻYNIERIA Sp. z o.o.

ul. Katowicka 60

41-400 Mysłowice

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ (cena netto 100%), firma spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie  §9 i §10 lit. a) RUZS obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. a oferta nie podlega odrzuceniu.

Cena wybranej oferty wynosi:

Wartość netto: 469.000,00 zł

Wartość VAT: 107.870,00 zł

Wartość brutto: 576.870,00 zł

a p j .