logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie, działając zgodnie z §22 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie” (dalej: RUZS) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie małej instalacji odnawialnego źródła energii o mocy 489,39 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Stacji Uzdatniania Wody Strzyżewice ul. Lotnicza 50”.

W postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

GM STARBUD Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 1

27-200 Starachowice

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ (cena netto 100%), firma spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie  §9 i §10 lit. a) RUZS obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. a oferta nie podlega odrzuceniu.

Cena wybranej oferty wynosi:

Wartość netto: 1.828.500,00 zł

Wartość VAT: 420.555,00 zł

Wartość brutto: 2.249.055,00 zł

a p j .