logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0036/2021 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Oczyszczalni Ścieków dla miasta Leszna położonej w Henrykowie, woj.  wielkopolskie” dla części II, III i IV  wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum Firm:

 RAFTOR Rafał Torochów – Lider Konsorcjum

Trzeboń 10

89-310 Łobżenica

EkoPartner Recykling Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

ul. Zielona 3

59-300 Lubin 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0036/2021 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień sektorowych MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z Oczyszczalni Ścieków dla miasta Leszna położonej w Henrykowie, woj.  wielkopolskie” dla I części zamówienia postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

a p j .