logo MPWiK

Strefa klienta

Załatwienie sprawy

Rozdział I

Warunki zawarcia umów wynikające z ustawy i regulaminu.

  1. Instalacja wodociągowa w budynku musi być wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w lokalach i przy wszystkich punkach czerpalnych poza nimi.
  2. Przed wodomierzem lokalowym musi być zainstalowany zawór odcinający.
  3. Wodomierze powinny posiadać aktualną cechę legalizacyjną.
  4. Data odczytu wskazań wodomierzy powinna być uzgodniona przez Przedsiębiorstwo z zarządcą lub właścicielem budynku oraz lokatorami. Uzgodniony termin odczytu zostanie zawarty w umowach.
  5. Zarządca lub właściciel budynku jest zobowiązany przypominać lokatorom o terminie odczytu wodomierzy.
  6. Zarządca lub właściciel zobowiązany jest do przedłożenia w formie pisemnej następujących, ustalonych z lokatorami oświadczeń:

a) o zasadach rozliczania różnicy między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w lokalach i przy pozostałych punktach czerpalnych w budynku,

b) o obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej za wodę,

c) o określeniu warunków utrzymania wodomierzy (wymiana, dobór, prawidłowość działania itp.)

  1. Właściciel lub zarządca reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań pozostałych wodomierzy w budynku.
  2. Przerwanie dostarczenia wody do lokali oraz punktów czerpalnych poza nimi będzie realizowane poprzez założenie plomb na zaworze odcinającym przed wodomierzem, bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali i punktów czerpalnych. Kosztami tej czynności Przedsiębiorstwo obciąży lokatora.
  3. Zarządca lub właściciel budynku zobowiązany jest przedłożyć schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku ze wskazaniem miejsc zainstalowanych wodomierzy oraz zaworów odcinających w poszczególnych lokalach i punktach czerpalnych poza nimi.
 

Rozdział II

Warunki techniczne montażu i doboru wodomierzy wynikające z Polskich Norm przywołanych w Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z dnia 12. kwietnia 2002 r. z późn. zmianami

  1. Wodomierze powinny być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi określonymi w Polskiej Normie Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych (PN-B-10720:1998) oraz zaleceniami producentów wodomierzy, między innymi:

a) przewód wodociągowy powinien być ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić całkowite wypełnienie przewodu wodą w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej,

b) odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane współosiowo,

c) długość odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinna być zgodna z instrukcją montażu lub dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza,

d) wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody,

e) na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące od rurociągów lub armatury odcinającej,

f) uszczelki między kołnierzami powinny być tak umieszczone, aby nie stanowiły przeszkody w przepływie,

g) miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno być suche, łatwo dostępne oraz zabezpieczone przed możliwością dostępu osób trzecich.

 

a p j .