logo MPWiK

Kontakt

Dane teleadresowe

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedstawia Państwu Platformę Zakupową jako nowe narzędzie do komunikowania się z wykonawcami w trakcie całego procesu zakupowego. Na obecnym etapie Platforma Zakupowa znajdzie zastosowanie w postępowaniach, w których szacowana wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 50 tys. złotych netto.

W związku z tym, cały proces ofertowania i oceny ofert prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Poprzez tę Platformę będziemy wysyłać do Państwa pierwsze zapytania ofertowe.

Krótko o tym, jak korzystać z Platformy:

 • jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o wystawianych przez nas zapytaniach, należy wejść w zakładkę "Zostań dostawcą". Wystarczy, że zaznaczą Państwo grupy asortymentu, w których Państwo sprzedają i następnie zostawią swój adres e-mail. Jeśli będziemy szukali danego asortymentu, skontaktujemy się z Państwem. Platforma zakupowa Open Nexus umożliwia również publikowanie zapytań ofertowych i aukcji. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w otwartych postępowaniach, proszę wejść w zakładkę "Aktualne postępowania". Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu link, który „przeniesie” Państwa do naszego zapytania ofertowego,
 • w załączonym Opisie Przedmiotu Zamówienia zostaną określone przez nas potrzeby (materiał, ilość, czas dostawy) oraz ewentualnie załączone dodatkowe informacje (rysunek techniczny, przedmiar robót),
 • przy danej pozycji zakupowej podają Państwo propozycję swojej ceny i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty,
 • następnie w celu złożenia oferty klikają Państwo przycisk „Złóż ofertę” na Platformie,
 • dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli obserwować Nasze pozostałe postępowania na stronie                                                                                                         http://mpwik-leszno.pl/index.php/przetargi/zamowienia-publiczne

Ze swojej strony zachęcamy Państwa do rejestracji na Platformie, gdyż macie Państwo możliwość poszerzenia swojej bazy potencjalnych nabywców (dotarcie ze swoją ofertą do innych użytkowników Platformy Zakupowej).

Dodatkowa przewaga to podanie całej swojej gamy materiałów i /lub usług oferowanych przez Państwa firmę poprzez własne przypisanie do określonych grup materiałowych i/lub usługowych. Wytyczne odnośnie rejestracji Państwa firmy na platformie znajdują się na stronie https://platformazakupowa.pl/mpwik_leszno w zakładce „Zostań Dostawcą”.

Dzięki temu będziecie Państwo na bieżąco informowani o wystawianych przez nas postępowaniach zakupowych.

Z Państwa strony wymagany jest  dostęp do Internetu oraz jednej z najpopularniejszych przeglądarek: Internet Explorer (od wersji 10.0), Mozilla Firefox, Google Chrome.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie w Dziale Inwestycji-Sekcja Przetargów telefonicznie pod numerem 65 529 83 58.

W przypadku pytań technicznych prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus pod numerem 61 679 19 00 (pn-pt od 8:00 do 17:00), gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wierzymy, że ten nowy wymiar współpracy między nami, zapewni przejrzystą komunikację i przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Zapraszamy serdecznie do korzystania!

                                                                                                  

Taryfy MPWiK w Lesznie na trzy kolejne lata dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W ostatnim okresie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej miało miejsce bardzo dużo rewolucyjnych zmian dotyczących przepisów prawnych. Zmieniły się między innymi przepisy Prawa Wodnego i przepisy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, a także na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r., Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, objął w miejsce Ministerstwa Środowiska, kierownictwo nad działem administracji rządowej gospodarka wodna, który jest właściwym działem dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie zgodnie ze zmianą przepisów zobowiązane było do złożenia projektu wniosku taryfowego na okres 3 kolejnych lat w terminie do 12.03.2018 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Oddziału we Wrocławiu. Wnioski dotyczące Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa zostały złożone w terminie.

W dniu 29 marca br. w sali narad Urzędu Miasta Leszna odbyła się konferencja prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji dla Radnych i lokalnych mediów, na której Prezes spółki Pan Rafał Zalesiński wspólnie ze swoimi współpracownikami szczegółowo zaprezentowali kluczowe informacje prawne i finansowe odnośnie wprowadzenia nowych taryf za wodę i ścieki na wspomniane 3 lata.

Złożone wnioski zgodnie z aktualnymi przepisami zawierały:

 • Projekt taryf na okres 3 lat, kalkulowanych wg tzw. ścieżki cenowej, dotyczących świadczenia usług na obszarze Miasta Leszna, Gminy Święciechowa, Gminy Lipno.
 • Cenę 1 m3 wody zróżnicowaną w zależności od celu zużycia.
 • Cenę 1 m3 ścieków analogicznie jak w okresach ubiegłych jedną dla wszystkich odbiorców.
 • Nowość wynikająca ze zmiany przepisów to brak opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • W zakresie opłaty abonamentowej Spółka wprowadziła nowe grupy odbiorców, uzależnione od rodzaju otrzymywanej faktury (odbiorcy korzystający z e-Faktury poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta MPWiK będą płacili niższe opłaty abonamentowe).

Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w. ) w dniu 17 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie wszczął postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Leszna, gminy Święciechowa i gminy Lipno na okres 3 lat.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 u.z.z.w. oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy, o których mowa w art. 24c ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest pozytywny.

Organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, stwierdził zgodność projektu taryfy oraz uzasadnienia przedstawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie, z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w szczególności zmiany wielkości usług i warunki świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dokonał również analizy zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez MPWiK w Lesznie działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz dokonał weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług, poniesionych w roku obrachunkowym obowiązywania poprzedniej taryfy, ustalonej na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych zmian tych kosztów w okresie obowiązywania taryfy pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. W związku z powyższym, iż wynik oceny, weryfikacji oraz analizy przedstawionego projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków jest pozytywny, zatwierdzono przedmiotowe taryfy.

Nowe zatwierdzone ceny dla gospodarstw domowych:

 • Cena 1 m3 wody dla Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa

Obecna cena netto to 3,04 zł/m3 (brutto 3,28 zł/m3).

Spółka utrzymuje cenę wody (stała cena wody sześć lat z rzędu od 2014 r.) w I oraz II roku taryfowym (w 2018/2019 r. oraz w 2019/2020 r.), natomiast zmiana ceny wody nastąpi w III roku taryfowym (w 2020/2021 r.).

Nowa cena w ostatnim trzecim roku będzie więc wynosić 3,10 zł/m3 netto (tj. wzrost o 0,06 zł/m3, o 1,97%).

 • Cena 1 m3 wody dla Gminy Lipno

Obecna cena netto to 3,45 zł/m3 (brutto 3,73 zł/m3).

Spółka utrzymuje cenę wody (stała cena wody pięć lat z rzędu od 2015 r.) w I oraz II roku taryfowym (w 2018/2019 r. oraz w 2019/2020 r.), natomiast zmiana ceny wody nastąpi w III roku taryfowym (w 2020/2021 r.).

Nowa cena w ostatnim trzecim roku będzie więc wynosić 3,52 zł/m3 netto (tj. wzrost o 0,07 zł/m3, o 2,0%).

 • Cena 1 m3 ścieków dla Miasta Leszna, Gminy Lipno oraz Gminy Święciechowa

Obecna cena netto to 5,23 zł/m3 (brutto 5,65 zł/m3).

Nastąpi zmiana ceny ścieków:

- I rok taryfowy (2018/2019 r.) - wzrost do poziomu 5,54 zł netto (brutto 5,98 zł/m3) - o 0,31 zł/m3 tj. o 5,9 % w stosunku do roku poprzedniego.

- II rok taryfowy (2019/2020 r.) - wzrost do poziomu 5,73 zł netto (brutto 6,19 zł/m3) - o 0,19 zł/m3 tj. o 3,4 % w stosunku do roku poprzedniego.

- III rok taryfowy (2020/2021 r.) - wzrost do poziomu 6,06 zł netto (brutto 6,54 zł/m3) - o 0,33 zł/m3 tj. o 5,7 % w stosunku do roku poprzedniego.

Dla rodziny 4 osobowej zużywającej średniomiesięcznie 11 m3 wody, skutki zmian łącznie cen wody, ścieków i stawek opłat abonamentowych będą następujące:

 • Obecnie rodzina ponosi koszty:

Miesięcznie 110,20 zł brutto

 • W I roku taryfowym (2018/2019 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 114,00 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 3,80 zł brutto, rocznie 45,60 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

 • W II roku taryfowym (2019/2020 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 116,50 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 2,50 zł brutto, rocznie 29,90 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

 • W III roku taryfowym (2020/2021 r.) będą to koszty:

Miesięcznie 121,30 zł brutto

Wzrost w skali miesiąca o 4,80 zł brutto, rocznie 58,10 zł brutto w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozowany termin wejścia w życie taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na okres trzech lat:                   

L.p.

Wyszczególnienie

Terminy maksymalne

1.

Złożenie wniosku taryfowego

 

12.03.2018

2.

Wydanie decyzji przez RZGW we Wrocławiu

 

15.05.2018

3.

Wpływ decyzji do MPWiK w Lesznie

 

18.05.2018

4.

Uprawomocnienie decyzji, kiedy staje się ostateczna

14 dni

02.06.2018

5.

Ogłoszenie zatwierdzonych taryf na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie"

7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna

08.06.2018

6.

Wejście w życie taryfy

po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia

16.06.2018

Uwaga: Wyliczenia terminów oparte są na datach otrzymania decyzji przez MPWiK, stronami w postępowaniu administracyjnym są również Gminy.

W obszarze ścieków jedną z głównych przyczyn podwyżek cen jest nieunikniona inwestycja dotycząca modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Henrykowie. Spółka rozpoczyna realne działania inwestycyjne już w tym 2018 roku, a jednocześnie podejmuje się wszelkie możliwe starania o finansowanie zewnętrzne na ten cel (w tym dotację unijną z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020).

Podjęto szereg działań, aby zminimalizować dodatkowe obciążenie dla gospodarstw domowych. Wzrastające jednak koszty w firmie w ostatnim okresie (amortyzacja, podatek od nieruchomości z realizowanych wielu inwestycji), czy choćby fakt, że mamy de facto tzw. rynek pracownika i rynek wykonawcy (wynagrodzenia pracowników zgodnie z zakładowym układem zbiorowym pracy rosną, mamy też droższe usługi choćby zagospodarowania osadów ściekowych), doszły też nowe opłaty wodne, powodują, że są one dla firmy ogromnym obciążeniem budżetu i realnym ryzykiem, że przedsiębiorstwo mogło by w takim wypadku generować wynik ujemny (co przełożyłoby się w przyszłości na brak pozyskiwanych środków finansowych z zewnątrz i w ostateczności braku realizacji np. wielu ważnych inwestycji w mieście i regionie).

Spółka jest również w trakcie przedłożenia Radzie Miasta oraz Radom Gmin projektu nowego regulaminu dostarczania wody i ścieków, który ma zastąpić poprzedni z 2005 r.

Następnie organy uchwałodawcze miasta i gmin przedłożą ostateczną wersją projektu organowi nadzoru do zaopiniowania. Po uzyskaniu pozytywnej opinii - rady miasta i gmin uchwalą regulamin, który jest aktem prawa miejscowego. Dotychczasowe regulaminy obowiązywać będą do dnia uchwalenia nowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, w opracowywanym dokumencie nie znalazły się już zapisy wskazujące na terminy korzystania z wody bezpowrotnie zużytej. Zakłada się więc, że woda na cele ogrodowe (bez ceny za ścieki) będzie mogła być rozliczana cały rok!

Tutaj załatwisz sprawy.

Czym są pliki Cookie

Plik cookie (ciasteczka) to krótkie informacje tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają witrynie zapamiętać takie informacje, jak np. preferowany język czy inne ustawienia.

Niniejsza witryna korzysta z dwóch rodzajów plików „cookies” – „sesyjnych” oraz „stałych”. „Sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Wsparcie organizacji pikniku żeglarskiego.

a p j